Regulamin

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu La Jura Jura 2024

Zgrupowanie wspinaczkowe „La Jura Jura” zwane dalej „wydarzeniem” odbywa się w dniach 23-26 maja 2024 r. na boisku sportowym OSP Czatachowa. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Wysokogórski SAKWA (dalej KW SAKWA) – adres siedziby: Stańczyka 10 / 24, 30-126 Kraków. Współorganizatorem wydarzenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Czatachowie (29, Czatachowa, 42-310 Żarki).

1. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez zakup biletu. Opłata za bilet nie stanowi przychodu KW SAKWA i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą imprezy, czyli realizacją statutowych działań KW SAKWA. Wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu.

2. Na terenie wydarzenia mogą przebywać tylko uczestnicy którzy zakupili (internetowo lub w biurze) bilet w formie opaski na rękę, organizatorzy oraz osoby upoważnione przez organizatorów. Posiadacz opaski zobowiązany jest do zachowania jej na ręce przez cały czas trwania wydarzenia.

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, innych regulaminów i postanowień organizatorów obowiązujących w miejscach stanowiących teren, w tym obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz ogólnie przyjętych w środowisku wspinaczkowym zasad i dobrych obyczajów.

4. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym ukończenie 18. roku życia

5. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.

5a. Uczestnicy zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z uprawiania sportu, jakim jest wspinaczka. Podejmując aktywność sportową potwierdzają posiadanie umiejętności i przeszkolenia wymaganego do bezpiecznego uprawiania wspinania. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom sprzętu wspinaczkowego, nie szkolą uczestników z zakresu jego prawidłowego użytkowania, ani nie przygotowują miejsc do wspinaczki.

6. Od momentu przyjazdu na teren wydarzenia , do momentu zakończenia wydarzenia każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki, ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

8. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.

9. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.

10. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.

11. Na terenie wydarzenia zakazuje się odtwarzania muzyki, za wyjątkiem sytuacji, na które wyrazi zgodę organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na instrumentach muzycznych nie wymagających wzmacniaczy i głośników.

12. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z wydarzenia bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty wpisowej.

14. W przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego. Miejsca takie wyznaczają organizatorzy.

15. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie wydarzenia, w szczególności w miejscu biwakowania.

16. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. A w sytuacji zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.

17. Uczestnicy biorący udział w grze terenowej są zobowiązani do przestrzegania zasad, określanych przez organizatorów.

17a Uczestnicy biorący udział w innych konkurencjach i atrakcjach są zobowiązani do przestrzegania zasad ustalonych przez osoby odpowiedzialne za ich organizowanie.

18. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Każda osoba, która w dowolnej formie i przez dowolnie długi czas bierze udział w wydarzeniu (w tym także goście, obserwatorzy itp.) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

19. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

20. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.